Дошкільна освіта, професія вихователя і сьогодення

Педагогіка » Історія становлення та розвитку професії вихователя дітей дошкільного віку » Дошкільна освіта, професія вихователя і сьогодення

Сторінка 1

В сучасній Україні дошкільну освіту намагаються вивести на належний рівень, про що свідчить «Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 р.р.» :Концепцію розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 роки розроблено на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 20.03.2008 р. № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття. Значні за своїми масштабами та соціальними наслідками зміни, що відбуваються сьогодні у світі та в Україні, пов’язані з розвитком духовності людини інформаційної епохи. Вони не можуть не позначитися на освіті, як важливому чиннику розвитку дитини, її вихованні та навчанні у новому тисячолітті. Нинішню ситуацію в дошкільній освіті України можна визначити як стадію між старою системою цінностей, установок, звичок і новою, що лише виформовується, і спрямовується на забезпечення оптимальних умов виховання і навчання особистості, яка розвивається. ХХІ століття висуває нові вимоги до цілей, завдань, структури та змісту дошкільної освіти України. Це пояснюється глобалізаційними процесами, зміною світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій, прагненням нашої країни інтегруватися до європейського простору. У цих умовах дошкільні навчальні заклади повинні набути нового статусу, розширити свої функції, стати обов’язковими для відвідування дітьми, особливо старшого дошкільного віку. Необхідно також удосконалити та розширити мережу закладів різних типів, змінити режим їх роботи; передбачити можливості соціалізації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; у дошкільній освіті повинні знаходити своє відображення моделі інтегрованої освіти.

Модернізація змісту дошкільної освіти України вимагає визначення чітких методологічних засад, що враховують сучасні світові та європейські тенденції розвитку дошкільної освіти і водночас ґрунтуються на національних надбаннях, вітчизняній культурі. Завдання охорони життя і збереження здоров’я дітей, їх розвитку повинні стати пріоритетними. У цих умовах дошкільна освіта України вимагає радикальних змін.

Концепція передбачає теоретичні основи дошкільної освіти, визначає функції, стратегію, принципи, мету, завдання модернізації її змісту до 2016 року.

Метою розвитку дошкільної освіти є реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти; збільшення відсотка охоплення дітей дошкільними навчальними закладами; модернізація змісту дошкільної освіти; підвищення якості підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів. Зокрема, у цій концепції йдеться про підготовку кадрів і їх професійне вдосконалення :Оновлення структури і змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей і принципів пред’являють підвищені вимоги до професійних та особистісних якостей сучасного педагога. Важливим аспектом педагогічної діяльності стає поглиблене самопізнання, педагогічна рефлексія, здатність творчо змінюватися відповідно до викликів часу та власного потенціалу, відкритість інноваціям, гнучкість, спроможність навчатися впродовж життя, емоційно-вольова стійкість, уміння знімати внутрішню напругу у стресовій ситуації, адекватна оцінка власних досягнень та прорахунків.

Це передбачає зміни у змісті професійної підготовки та перепідготовки фахівців зі спеціальності “Дошкільна освіта”, який має відповідати сучасним життєвим реаліям, класичним та сучасним науковим досягненням, узгоджуватися із змістом Базового компонента як дошкільного освітнього стандарту, ураховувати ряд умов, зокрема таких:

- посилення зв’язків з реальним сьогоденним життям; - інтеграції всіх складових змісту освітнього стандарту з метою формування у дитини дошкільного віку цілісної картини світу, елементарних форм наукового світогляду; - визначення необхідного співвідношення і представленості у змісті дошкільної освіти інформації загальної й спеціальної спрямованості, пов’язаної з навичками практичного життя та елементарними “предметними” знаннями.

Отже, прослідковуючи розвиток системи дошкільної освіти в Україні і професії вихователя дитячого садка, можна зробити висновок, що вони тісно пов’язані між собою і взаємозалежні. До здобуття Україною незалежності, стан дошкільної освіти знаходився в достатньо скрутному становищі і хоча педагогічні товариства намагалися своєю діяльністю вивести дошкільну освіту, а з нею й професію педагога на належний, почесний рівень, з боку держави цій проблемі достатньої уваги не приділялося. Можна сказати, що дитячі садочки існували здебільшого на кошти меценатів, інтелігенції та інших небайдужих до освіти людей, а діяльність вихователя не оцінювалася на належному рівні. Вже в сучасній незалежній Україні розглядаються питання про реформування дошкільної освіти, про що свідчить, наприклад, «концепція розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 р.р». Зокрема в ній розглядаються питання і про зміни у професійній підготовці педагога, підвищення вимог до його особистості і діяльності, захист його прав і свобод.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Декоративні рослини що зростають на клумбах м. Харкова
При вивченні клумб в садах і парках міста ми з'ясували, що поряд із розсадою декоративних рослин на клумбах поширюються різноманітні бур'яни. Деякі з них досить декоративні і нібито просяться в озеле ...

Шляхи впровадження козацької педагогіки
Сьогодні в багатьох регіонах України почалося активне відродження козацьких виховних традицій. Знаменно, що водночас із цим, у 1991 році, з’явилася ідея створення всеукраїнських дитячих і юнацьких ор ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net