Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм"

Педагогіка » Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм"

Сторінка 2

•по об'єкту контролю (тести, направлені на вимірювання рівня засвоєння матеріалу, тести, направлені на вимірювання рівня сформованості умінь);

•по спрямованості тестових завдань (дискретні і глобальні тести).

По формальних ознаках:

•по структурі і способу оформлення відповіді (вибіркові тести, тести з вільно конструйованою відповіддю);

•по характеру вибіркових відповідей (альтернативні тести, тести множинного вибору, тести перехресного вибору);

•по гомогенності завдань (тести на швидкість і на складність);

•по використанню засобів оперативного машинного контролю (машинні і безмашинні).

Переваги використання тестової форми контролю:

можливість перевірки значної частини матеріалу;

одночасний обхват багатьох учнів;

об'єктивність в оцінюванні знань;

економія учбового часу;

не відхилення від теми даного розділу;

можливість швидкої й легкої перевірки;

легкість оцінювання за рахунок однозначності правильних відповідей;

встановлення систематичного зворотного зв'язку з аудиторією.

Форми тестових завдань:

завдання з вибором однієї правильної відповіді;

завдання на встановлення відповідності (логічні пари);

завдання відкритої форми з короткою відповіддю;

завдання відкритої форми з розгорненою відповіддю.

Тестові завдання з вибором відповіді - це такі завдання, де подано декілька варіантів відповідей, з яких тільки один правильний.

Тестові завдання на встановлення відповідності (логічні пари) - абітурієнт до кожного пункту, позначений буквою, сам підбирає один правильний варіант відповіді, позначений цифрою, і записує варіанти відповідей у відповідні клітинки таблиці.

Тестові завдання відкритої форми з короткою відповіддю - абітурієнт сам вписує в бланк ту відповідь, яку він отримав під час рішення задачі. Це завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь, при цьому рішення в чернетці свідчить про те, що учасник тестування завдання виконував самостійно.

Тестові завдання відкритої форми з розгорненою відповіддю - абітурієнт повинен дати розгорнене рішення задачі, чітко записати відповідь і вказати одиницю шуканої фізичної величини.

Тести з диференційованими завданнями

Тести такого вигляду включають завдання початкового, середнього і достатнього рівнів. Відповідно відповідь на кожне з них оцінюється 1, 2, 3 балами. Переведення результатів перевірки роботи в бали рівня учбових досягнень здійснюється за шкалою:

Набрана кількість балів

Бал учбових досягнень

1

1

2

2

3

3

4-6

4

7-9

5

10-12

6

13-16

7

17-19

8

20-21

9

22-23

10

Узагальнювальні тести

Узагальнювальні тести дають можливість систематизувати інформацію, отриману під час вивчення теми, і підготуватися до підсумкового контролю.

Один з варіантів узагальнювального завдання складається з двох видів тестів:

тест 1 призначений для перевірки засвоєння учнями теоретичного матеріалу, знання основних законів, правив і визначень;

тест 2 перевіряє уміння учнів вирішувати елементарні розрахункові завдання з даної теми на застосування вивчених законів і формул.

Кожен тест містить декілька питань і складений в двох варіантах. Всі варіанти приблизно однакові по ступеню складнощі. Кожне завдання в обох варіантах перевіряє засвоєння одних і тих самих (або близьких по сенсу) елементів знань різними способами.

Рекомендується проводити перевірку знань з використанням таких тестів перед проведенням підсумкової контрольної роботи. Це дасть можливість вчителеві перевірити уміння учнів застосовувати свої знання під час вирішення елементарних завдань, які лежать в основі складніших завдань і завдань. Допоможе проявити типові помилки, на які треба звернути увагу при підготовці до контрольної роботи.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Практична робота по діагностиці і формуванню словника дітей
2. Дидактичні ігри (на формування словника)2. Дидактичні ігри (на формування словника) «Перестрибни через рів» Мета гри. Учити дітей утворювати наказову форму дієслова за допомогою приставок. Організ ...

Розподіл програмного матеріалу з фізичної культури у перспективному плані
Планування з фізичної культури починається із складання графіка розподілу навчального матеріалу на місяць або квартал (за бажанням вихователя). У ньому має бути правильне розподілення програмного мат ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net