Закономірності і принципи гуманістичного виховання

Педагогіка » Навчання та виховання на ідеях гуманізму » Закономірності і принципи гуманістичного виховання

Сторінка 3

При цьому він використовує систему форм співробітництва, яку впроваджує у певній послідовності: від допомоги вихованцю у вирішенні проблем до певної саморегуляції у різних видах діяльності.

8. Принцип індивідуально-творчого підходу. Він передбачає створення умов для творчого розвитку особистості в атмосфері співробітництва і співтворчості. Принцип вимагає виявлення (діагностично) творчих можливостей вихованців, створення умов для самореалізації і самоствердження особистості у відповідних видах діяльності, розвитку творчих здібностей.

9. Принцип комплексності передбачає встановлення у вихованні тісної взаємодії і поєднання навчального та виховного процесів, зусиль найрізноманітніших інституцій - сім'ї, школи, громадських спілок, дитячих, молодіжних самодіяльних об'єднань, релігійних організацій, усіх причетних до виховання і самовиховання.

10. Принцип наступності та безперервності означає проходження ряду етапів, протягом яких поступово ускладнюються й урізноманітнюються зміст та напрями розвитку тих утворень, які загалом складають цілісну систему характеристик особистості. Починаючись з перших років життя дитини, процес виховання є безперервним, нескінченним, він триває протягом усього свідомого життя людини.

Принципи виховання спираються на виховний процес. Оскільки виховний процес є системою, то і принципи, які відображають його загальні закономірності, теж є системою. Існувало й існує багато систем виховання. Тому характер, деякі вимоги принципів, а іноді й самі принципи змінюються.

Принципи застосовуються не ізольовано, не почергово, а одночасно, комплексно. Серед принципів немає головних і другорядних, вони всі рівнозначні. Однакова увага до всіх принципів попереджає можливі порушення протікання виховного процесу.

Принципи виховання не є порадою, рекомендацією. Вони вимагають обов'язкового і повного втілення у практику. Грубе порушення принципів не просто знижує ефективність виховного процесу, а підриває його основи. Наприклад, вихователь, який грубо і навмисне порушує принцип гуманізму, повагу до особистості, може навіть притягатися до судової відповідальності.

Водночас принципи не є готовими рецептами, керуючись якими вихователь може досягти високих результатів. Успіх практичної реалізації принципів залежить від спеціальних знань, досвіду, майстерності, особистості педагога.

Гуманістична традиція у вітчизняній педагогіці органічно пов'язана з гуманістичною традицією вітчизняної культури. Вона вирушає корінням в практику виховання і народну педагогіку Русі початковою, в ті зміни в педагогічних виставах, які були викликані "щепленням" християнства до вітчизняної культури. З XVIII століття вітчизняна педагогічна думка розвивалася в руслі західноєвропейської культури: її гуманістичний напрям спирався на гуманістичні філософські, антропологічні, педагогічні теорії європейських мислителів, орієнтувався на стан і тенденції розвитку європейської культури, науки і освітніх систем.

В той же час вітчизняна гуманістична педагогіка була вкорінена в національному менталітеті. Виходила з пріоритету у вихованні духовно-етичних цінностей, з цілісного підходу до особи вихованця, з ідеалів патріотизму, суспільного служіння, боргу, честі і гідності. Гуманістична традиція протистояла офіційній українській педагогіці, затверджувала в педагогічному світогляді ідеї відношення до професійної діяльності як високого боргу "сіяти розумне, добре, вічне" — сприяти зміцненню духовних сил народу, оновленню народного життя. Не випадково, в руслі гуманістичної педагогіки оформилася національна марксистська течія, орієнтована на доступність освіти і культури широким народним масам, на рівність прав в області освіти.

Перемога Жовтневої революції 1917 р. відкрила ідеологам нової течії дорогу до руйнування системи української освіти, що історично склалася, і будівництва нової "соціалістичної школи". Гуманістична педагогічна спадщина була піддана "ревізії" з точки зору класового характеру виховання, партійності педагогічної науки. — Ідеали нового виховання оформилися як відомий синтез марксизму і педагогічного гуманізму, що створило можливість існування в науковому мисленні і педагогічній практиці гуманістичних ідей. Прояви гуманістичної традиції у вітчизняній педагогічній думці радянського періоду опинялися в прямій залежності від ідеологічних і політичних установок тоталітарної влади, що здійснювала "керівництво" радянською культурою. Так, педагогічний досвід С. Т. Шацкого і А. С. Макаренко склався в його гуманістичних основах в 20-і роки з їх романтичною спрямованістю в майбутнє і відомою свободою від директивного керівництва партійних органів. Теоретичні переконання М.А. Данілова і педагогічна діяльність В. А. Сухомлінського могли стати надбанням педагогічної громадськості завдяки суспільно-політичній "відлизі" середини 50-х — середини 60-х років, педагогіка співпраці — під час "перебудови" другої половини 80-х років. Гуманістична традиція не уривалася і в шкільній практиці, бо ніколи не "переводилися" і не "переведуться" вчителі, що люблять учня і свою справу. У гуманістичній традиції торжествує сама гуманістична природа педагогічного процесу.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Коротка методична довідка, заснована на роботах Г. Цукерман
"Рефлексивність - це модальність самооцінки, що допускає можливість різних точок зору і перегляду сьогоднішнього знань . Основою рефлексивної самооцінки - знання про власний знанні і незнання, п ...

На шляху до створення Європейської зони вищої освіти
Болонський процес почався 25 травня 1998 року, коли Великобританія, Німеччина, Італія и Франція прийняли в Болоньї спільну декларацію. Сьогодні в процесі беруть участь уже 40 країн. Якщо коротко, то ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net