Характеристика уроку трудового навчання

Педагогіка » Специфіка організації самостійної роботи учнів на уроках трудового навчання » Характеристика уроку трудового навчання

Сторінка 1

В. Сухомлинський писав "Життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона засушена квітка".

А цього можна досягти лише за умови, коли вчитель трудового навчання знайде шляхи найефективнішого досягнення мети навчання і прийомів оптимізації навчального процесу, змінивши сам підхід до здобуття знань з трудового навчання. Інтерактивні технології навчання є нині найефективнішими. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань з трудового навчання. З усіх завдань, що стоять перед загальноосвітнім навчальним закладом, найвагомішим є активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Дуже важливо викликати в учнів зацікавлення навчально-виховним процесом: перетворити їх з пасивних спостерігачів на активних діячів. Вирішити це завдання можна, якщо вчитель у своїй роботі використовує активні методи і форми навчання, формуючи навички та інтерес до самостійної роботи в учнів.

Урок - це "відрізок” навчального процесу, який є довершеним у смисловому, часовому й організаційному відношенні. Незважаючи на таку тривалість, уроки мають ті структурні компоненти, які характеризують процес навчання в цілому, зокрема: цільовий, стимуляційно-мотиваційний, змістовний, операційно-діяльнісний, контрольно-регульований та оцінно-результативний. Тому від ефективності уроків залежить ефективність навчального процесу.

Структура уроків є уніфікованою та будується за загальною схемою:

організаційний момент;

актуалізація опорних знань та вмінь учнів;

вивчення нового матеріалу;

практична робота;

закріплення нових знань та вмінь;

підсумки заняття;

домашнє завдання.

На всіх етапах уроку потрібно використовувати різні форми й методи роботи, що забезпечують послідовне включення всіх учнів у всі етапи процесу проектування та виготовлення виробів; вибір об’єкта технологічної діяльності; художнє та технічне моделювання, вибір технологічних процесів, інструментів і обладнання. Учні залучаються до аналізу й оцінки результатів роботи, проводять наскладні маркетингові дослідження, набувають умінь і навичок ведення домашнього господарства, приготування нескладних страв.

Проводиться тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів із використанням посібників, наприклад "Трудове навчання. 5 клас: Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень" (автор С,І, Богданова).

З-поміж загальних вимог, яким повинен відповідати сучасний урок, видаляються такі:

Побудова уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу (конкретні і загальні закономірності).

Оптимальне поєднання і реалізація на уроці всіх дидактичних принципів і правил.

Забезпечення умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їхніх інтересів, нахилів і потреб.

Встановлення міжпредметних зв’язків, усвідомлених учнями.

Зв’язок з раніше засвоєними знаннями й уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку школярів.

Стимулювання й активізація розвитку всіх сфер особистості.

Логічність і емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності.

Ефективне використання педагогічних засобів.

Зв’язок з життям, особистим досвідом учнів.

Формування практично-необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення та діяльності.

Формування уміння вчитися, потреби постійного поповнення своїх знань.

Діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.

Кожний урок реалізує триєдине завдання: навчити, розвинути, виховати. За цим критерієм загальні вимоги до уроку конкретизуються дидактичним, розвиваючими і виховними вимогами.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Творчі аспекти розвитку здібностей молодших школярів у процесі ігрової діяльності
Музично-естетичне виховання спрямоване на вдосконалення різноманітних якостей особистості учня, в процесі якого педагоги, спираючись на наукові дані фізіології та психології, повинні турбуватись про ...

Вища освіта у Франції
Франція завжди пишалася своєю системою освіти з її багатовіковими традиціями. Батьківщина Вольтера і Руссо вважає цю систему одним з найважливіших демократичних завоювань нації і частішою французьког ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net