Характеристика уроку трудового навчання

Педагогіка » Специфіка організації самостійної роботи учнів на уроках трудового навчання » Характеристика уроку трудового навчання

Сторінка 1

В. Сухомлинський писав "Життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона засушена квітка".

А цього можна досягти лише за умови, коли вчитель трудового навчання знайде шляхи найефективнішого досягнення мети навчання і прийомів оптимізації навчального процесу, змінивши сам підхід до здобуття знань з трудового навчання. Інтерактивні технології навчання є нині найефективнішими. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань з трудового навчання. З усіх завдань, що стоять перед загальноосвітнім навчальним закладом, найвагомішим є активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Дуже важливо викликати в учнів зацікавлення навчально-виховним процесом: перетворити їх з пасивних спостерігачів на активних діячів. Вирішити це завдання можна, якщо вчитель у своїй роботі використовує активні методи і форми навчання, формуючи навички та інтерес до самостійної роботи в учнів.

Урок - це "відрізок” навчального процесу, який є довершеним у смисловому, часовому й організаційному відношенні. Незважаючи на таку тривалість, уроки мають ті структурні компоненти, які характеризують процес навчання в цілому, зокрема: цільовий, стимуляційно-мотиваційний, змістовний, операційно-діяльнісний, контрольно-регульований та оцінно-результативний. Тому від ефективності уроків залежить ефективність навчального процесу.

Структура уроків є уніфікованою та будується за загальною схемою:

організаційний момент;

актуалізація опорних знань та вмінь учнів;

вивчення нового матеріалу;

практична робота;

закріплення нових знань та вмінь;

підсумки заняття;

домашнє завдання.

На всіх етапах уроку потрібно використовувати різні форми й методи роботи, що забезпечують послідовне включення всіх учнів у всі етапи процесу проектування та виготовлення виробів; вибір об’єкта технологічної діяльності; художнє та технічне моделювання, вибір технологічних процесів, інструментів і обладнання. Учні залучаються до аналізу й оцінки результатів роботи, проводять наскладні маркетингові дослідження, набувають умінь і навичок ведення домашнього господарства, приготування нескладних страв.

Проводиться тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів із використанням посібників, наприклад "Трудове навчання. 5 клас: Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень" (автор С,І, Богданова).

З-поміж загальних вимог, яким повинен відповідати сучасний урок, видаляються такі:

Побудова уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу (конкретні і загальні закономірності).

Оптимальне поєднання і реалізація на уроці всіх дидактичних принципів і правил.

Забезпечення умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їхніх інтересів, нахилів і потреб.

Встановлення міжпредметних зв’язків, усвідомлених учнями.

Зв’язок з раніше засвоєними знаннями й уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку школярів.

Стимулювання й активізація розвитку всіх сфер особистості.

Логічність і емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності.

Ефективне використання педагогічних засобів.

Зв’язок з життям, особистим досвідом учнів.

Формування практично-необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення та діяльності.

Формування уміння вчитися, потреби постійного поповнення своїх знань.

Діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.

Кожний урок реалізує триєдине завдання: навчити, розвинути, виховати. За цим критерієм загальні вимоги до уроку конкретизуються дидактичним, розвиваючими і виховними вимогами.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Структура готовності до інноваційної педагогічної діяльності
Структуру готовності до інноваційної педагогічної діяльності розглядають як сукупність мотиваційного, когнітивного, креативного, рефлексивного компонентів, які взаємообумовлені та пов'язані між собою ...

Використання відомостей народного календаря
У період відродження української державності й культури повертаються до вжитку народні традиційні свята, обряди та звичаї. Велику виховну силу мають традиції, звичаї та обряди, пов’язані з народним к ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net