Класифікація методів навчання

Педагогіка » Традиційні методи навчання грамоти дітей » Класифікація методів навчання

Сторінка 1

Оскільки вчені-дидакти не прийшли до єдиного розуміння й тлумачення сутності поняття «метод навчання», то не закінчуються дискусії коло підходу до проблеми класифікації цих методів та самої класифікації.

Е.І. Перовський і Д.О. Лордкіпанідзе запропонували класифікацію методів навчання за джерелом одержання знань. Вони виділили три групи методів: словесні, наочні, практичні.

Найбільш практичною в дидактичному відношенні є класифікація за

дидактичною метою,

розроблена М.А. Даниловим і Б.П.Єсіповим. Вони виходили з того, якщо методи навчання представляють собою засоби організації учбової діяльності учнів по рішенню дидактичної мети й задач, то, отже, їх можна поділити на наступні групи:

─ методи придбання нових знань;

─ методи формування умінь й навичок та застосування знань на практиці;

─ методи перевірки й оцінки знань, умінь, навичок.

М.Н. Скаткін і І.Я. Лернер запропонували класифікацію методів навчання за рівнем включення в продуктивну (творчу) діяльність (

чи за характером пізнавальної активності учнів). Вчені визначили такі методи:

─ пояснювально-ілюстративні чи інформаційно-рецептивні (рецепція – сприйняття).

Сутність метода складається з того, що вчитель повідомляє готову інформацію різними засобами, а учні її сприймають й фіксують в пам’яті. Сюди відносять такі прийоми як розповідь, лекція, пояснення, демонстрація, робота з підручником.

─ репродуктивний.

Складається у відтворені учнем учбових дій по раніше визначеному алгоритму. Використовується для придбання дітьми умінь та навичок.

─ проблемне викладення матеріалу.

В цьому випадку учнями пред'являється пізнавальна задача, яку вони рішають самостійно, підбирає для цього прийоми. Цей метод розвиток у учнів здібностей творчого застосування знань. При цьому вони оволодівають методами мислення й накопичують досвід пошукової, творчої діяльності.

Крім цього виділяють методи навчання:

по принципу з'єднання знань:

аналітичний, синтетичний, порівняльний, узагальнюючий, класифікаційний.

─ по характеру прямування думки:

індуктивний, дидактичний, традуктивний.

Ні один метод у чистому вигляді не існує, наприклад, немає чисто проблемного чи чисто репродуктивного метода, оскільки всі ці класифікації, побудовані на оцінці не всіх, а якогось одного домінуючого метода. Перш за все тому, що кожен метод навчання одночасно визначається й по характеру джерела учбової інформації, й по самостійності учнів у пізнавальному процесі, й по формі розумової діяльності. Іншими словами, метод навчання представляє собою складну, системну освіту, якій властиві всі знаки, які лежать в основі класифікації.

Який би метод ми не роздивлялись з позицій викладання й навчання, він завжди й одночасно буде чи словесним, чи наочним, чи практичним.

Але в той же самий час він буде проявлятися в конкретних формах: чи в, пояснені чи в бесіді, чи в демонстрації, й вправах. Одночасно з цим, по характеру напрямку думки незнання к знанню він буде чи індуктивним, чи дедуктивним, чи традуктивним. Отже, оцінювати метод навчання можна по цьому після того, як різноманітність його ознаків буде сведено в систему.

Саме поняття «різноманіття методів» нерідко трактують поверхово й примітивно. Різноманіття ─ це необмежена зміна методів й прийомів, на одні и ті ж психологічні функції, й в інших випадках стомлюююча учнів більше, ніж повторюваність. Різноманіття методів повинно на основі поєднання у процесі навчання різних психічних функцій. Так, якщо на уроці, використовуються відповідні форми організації пізнавальної діяльності учнів, використовуються методи чи прийоми, емоційні переживання, вводить прийоми, конкретизації знань, зміцненню умінь, обпирається на роботу уявлення, здібності пам'яті, на особу учня – це paціонально різноманітність методів, й пізнавальні, й трудові процеси в найвигідніші умови. Таке різноманіття не втомлює, а зв’язує в одно активність психічних функцій, робочі зусилля.

Головне ж призначення такої «різноманітної системи» методів в тому, що вона позволяє найбільше повно впливати на особистість, найбільш докладно роздивитися вивчаємий матеріал, побачити його во всьому різноманітті зв'язків і відношень з іншими явищами й фактами.

Для спеціальної педагогіки особливе значення має класифікація методів з урахуванням цілістного підходу до процесу навчання. Дуже цікаву організаційну класифікацію запропонував Ю.К. Бабанський. Всі методи навчання їм були поділені на три великі групи:

─ методи організації учбово – пізнавальної діяльності;

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основні переваги перевірки знань студентів за тестами
1. Швидкість обробки одержаних результатів. Врешті-решт, за умови відпрацьованої технології можна довести цей процес до повністю автоматизованої перевірки із забезпеченням максимальної об’єктивності. ...

Автоматизована система управління документацією ВНЗ
Автоматизована система управління документацією ВНЗ складається з підсистем або модулів систем управління документами структурних підрозділів ВНЗ, Будь який документ ВНЗ на будь-якому носії за необхі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net