Аналіз досвіду змістовного і методичного забезпечення мовної підготовки вчителів у досліджуваний період

Педагогіка » Організація мовної підготовки педагогічних кадрів в Україні у першу половину ХХ ст » Аналіз досвіду змістовного і методичного забезпечення мовної підготовки вчителів у досліджуваний період

Сторінка 3

Програма з російської мови мала такі розділи: звуки, фізіологія звуків, фонетика, морфологія, синтаксис, правопис. До програми російської літератури були включені твори російських письменників: В. Жуковського, О. Грибоєдова, І. Крилова, О. Кольцова, О. Пушкіна, М. Гоголя, М. Лермонтова, І. Тургенєва, А. Чехова, Л. Толстого, І. Гончарова, В. Гаршина, О. Горького, І. Нікітіна, О. Островського, В. Короленка, Ф. Достоєвського, Г. Успенського, М. Салтикова-Щедрина, В.Бєлінського, Д. Писарєва та ін.

Із зарубіжної літератури програма передбачала вивчення по одному твору Й. Шіллера, Ч. Діккенса, В. Скотта, Д. Байрона, В. Гюго, Г.Ібсена, М. Сервантеса та ін.

Аналізуючи типові навчальні плани 1927 р., ми спостерігаємо прагнення Головпрофоса уточнити профілі підготовки спеціалістів. Так, наприклад, незважаючи на те, що в навчальних планах не було чітких вказівок про те, для якого типу шкіл та з якої спеціальності готується вчитель, ознайомлення з документом показує, що перший відділ педагогічного інституту мав на меті підготовку вчителів фізики, математики і праці, а другий – вчителів-філологів. Дещо раціональніше було визначено співвідношення між циклами дисциплін: спеціальні дисципліни – 50%, суспільно-економічні – 35%, педагогічні – 11%, педагогічна практика – 4%.

Протягом 1932–1933 навчального року було переглянуто навчальні плани і програми педвузів. У них закріплювалася органічна єдність педагогічної теорії і шкільної практики.

З 1938 р. були запроваджені типові для всіх університетів навчальні плани. Їх характерна риса, на наш погляд, полягала в орієнтуванні змісту на широку науково-теоретичну підготовку. Структура цього плану мала такий вигляд: загальнотеоретична підготовка, загальноспеціальна підготовка, на останніх курсах – підготовка з конкретної спеціальності. Зазначимо, ці єдині навчальні плани суперечили автономності університетів як наукових центрів. Також цей крок свідчив про відмову від розвитку національних культур, традицій, на яких ґрунтується філологічна освіта. В університетах припинили роботу кафедри і факультети польської, німецької, європейської мов.

Даючи оцінку навчальним планам і програмам мовної підготовки вчителів у вищих навчальних закладах України на третьому етапі досліджуваного періоду, слід вказати й позитивні моменти, що мали місце в навчальних програмах шкіл, на які орієнтувалися педагогічні заклади. Насамперед, у програмі 1938 р. досить чітко були сформульовані вимоги до випускників, які торкалися всіх видів мовної діяльності із урахуванням умов навчання, які були у розпорядженні. Вимоги до усного мовлення обмежувалися певною тематикою, а у вимогах до оволодіння читанням текстів уперше йшла мова про середні труднощі, тоді як раніше говорилося про тексти взагалі. З огляду на скорочення годин, автори програми наголошували увагу на рецептивні вміння читання й розуміння текстів, що також було в той період правомірно. Далі автори показали ускладнення вимог по класах, що в навчальних програмах було новим. Так, в V класі від учнів вимагалося знання перекладу опрацьованих текстів, які були пройдені, в VІ – переклад речень, що раніше не входили до матеріалу для читання, в VІІ класі – переклад уривків з нових текстів. Ця перша спроба не завжди була вдалою, тому що в ряді випадків замість вимог включалися види роботи.

Програма містила розгорнуту тематику, єдину для розвитку усного мовлення й читання. Подібна єдина тематика призводила до того, що не бралися до уваги особливості окремих видів комунікації. В Х класі допускалося ознайомлення з літературою країн досліджуваної мови.

Звертаючись до аналізу мовленнєвого матеріалу, насамперед впадає в око, що в програмі зняті терміни «активний» і «пасивний», хоча суть розподілу залишилася. Так, визначаючи мінімум словника для V – Х класів в 1500 одиниць, автори вказували, що «слово вважається вивченим, якщо учень уміє його відтворювати й писати». Це ж підкреслювала й наступна рекомендація авторів: «Починаючи з VІІІ класу, у тексті збільшується кількість слів, розуміння яких необхідно для розширення бази читання, але користування якими в мові учнів необов'язково».

Відмінною рисою програми стосовно граматики стало її значне скорочення, причому не тільки за рахунок мало використовуваних форм, але й інших складних явищ, «короткої історії граматичної системи», чим грішили попередні програми. Другою особливістю є те, що Х і частково ІХ класи були звільнені від нового матеріалу, було скорочено час на «розширення, поглиблення й систематизацію всього пройденого граматичного матеріалу». По-третє, у програмі намічувалося концентричне вивчення граматики. Таким чином, граматичний матеріал включався в зміст навчання з обліком його підлеглої ролі, що, безумовно, було значним кроком уперед.

Серйозним нововведенням була подальша зміна початку вивчення мови, що перетворився у вступні уроки, які переслідували дві мети:

1. розвиток основних фонетичних навичок учнів;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Експериментальне підтвердження ефективності запропонованої методики у початковій школі
Для того, щоб визначити початковий рівень сформованості уміння виразно читати вірші, був проведений констатуючий експеримент в двох класах: експериментальному 2 «В» - 21 учень і контрольному 2 «Б» - ...

Дидактичні основи процесу навчання
Нині відчувається потреба в створенні не тільки нових типів навчальних закладів (гімназій, ліцеїв та ін.), а й новітньої освітньої системи як сукупності довершених технологій, що і є ведучі проблеми ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net