Літературно-публіцистична та громадсько-культурна діяльність С. Русової як засоби реалізації просвітительських ідей

Педагогіка » Просвітительська діяльність С. Русової та науково-педагогічні проблеми її творчої спадщини » Літературно-публіцистична та громадсько-культурна діяльність С. Русової як засоби реалізації просвітительських ідей

Сторінка 4

Просвітительство як історичний феномен виникло у руслі національно-визвольних змагань українського народу і являє собою цілісну культурну систему, яка інтегрує воєдино як культурні надбання різних регіонів української землі, так і включає в свою структуру всі характерні для високорозвинутих націй галузі культури: культуру духовну, моральну, правову, виробничу та інші. Однак за своїм досвідним джерелом просвітительство — національне.

Просвітительська діяльність С. Русової є квінтесенцією українського культурно-освітнього руху кінця XIX — початку XX століття. Життя Софії Русової охоплює період від 60-х рр. XIX до 40‑х рр. XX ст., у тому числі майже 70 років безпосередньої просвітительської праці, що припадає на дуже складний і суперечливий період в історії України, коли наш народ не мав власної держави, національної школи. Отже, вся її діяльність закономірно випливала з об'єктивних потреб тодішнього суспільного життя.

Світогляд С. Русової формувався на національному грунті зі специфічним генетичним кодом (за походженням не українка), при особливому значенні конкретних соціально-економічних умов, в яких вона жила, разом із творчим засвоєнням кращих зарубіжних взірців, пройнятих європеїзмом, гуманізмом, демократизмом, що найвищою цінністю вважають людину. Творча індивідуальність С. Русової - просвітителя виявилася через самобутність, що знайшла своє вираження у поєднанні національних і загальнолюдських цінностей, в осмисленні національного культурно-освітнього надбання, яке грунтується на ідеях національного світогляду, філософії, ідеології і є виявом гуманістичного спрямування; у обгрунтуванні Української національної освіти для осягнення загальносвітового досвіду; у творенні духовної культури народу з метою духовного єднання і світового порозуміння між націями; у порівняльному підході при аналізі освітніх та культурних проблем.

До провідних напрямів просвітительської діяльності Софії Федорівни Русової належать: літературно-публіцистична, науково-педагогічна, громадсько-культурна, суспільно-політична, які конкретизувались у різних формах і характеризувалися концептуальною єдністю, а також були специфічними формами пізнання.

Літературно-публіцистична та громадсько-культурна діяльність С. Русової — логічні та закономірні форми поліфункціональної програми прогресивного українського просвітительського руху. Характер літературно-публіцистичної та громадсько-культурної діяльності грунтувався на наукових принципах та просвітительських засадах: кожний вид діяльності мав чітко виражене національне обличчя, а також систему принципів для власної реалізації: народність, гуманність, європеїзм, демократизм і т.д.

На основі власної дослідницької парадигми С. Русова проаналізувала педагогічні течії Європи та Америки. Головним завданням історії педагогіки вважала професійну орієнтацію учителів, тобто формування їхнього педагогічного світогляду.

Впродовж усього свого творчого життя, просвітительської діяльності С. Русова зверталася до джерел української національної педагогіки, яку високо цінувала, оскільки вважала, що саме народна педагогічна мудрість як сума теоретичних знань та практичного досвіду, набутих попередніми поколіннями, яка допоможе розрізняти добро і зло та визначати гуманність вчинків та дій людини, пам'ятаючи про призначення людини, коригуючись досвідом, зібраним у просторі і часі.

культурний русова просвітительство літертурний

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування пізнавально-психічних процесів у дітей з інтелектуальними порушеннями
Підготовка дитини до школи – це не лише формування у неї позитивного ставлення до школи та до навчання, а й розвиток тих складових психіки, які необхідні для пристосування до умов школи, навчання. І ...

Програма індивідуальних занять з розвитку пам'яті
Мета: за допомогою спеціальних ігор і вправ добитися значного поліпшення показників пам'яті. Завдання: Розвиток різних видів пам'яті: довільної і мимовільної; зорової, слухової, образної. Розвиток і ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net